среда, 30 января 2013 г.

Амар мэндэ, хүндэтэ багшанар!


    Ханхинама жабартай үбэлнай үнгэржэ,  манай буряад арадай һайндэр Сагаалганай орохо саг дүтэлжэ байна. Тиигээд бидэ мүнөөнэй үе сагай эрилтэнүүдтэ таарама «Интерактивна Сагаан һара-2013» гэһэн онлайн-фестивалиин хугасаа соо  буряад хэлэнэй багшанарай блог  ХАМТАДАА  эмхидхэел, буряад хэлэеэ Интернет соо хүгжөөел  гэжэ таанадаа халуунаар уринаб!   

   Блогой хуудаһанууд дээрэ бидэ өөрынгөө ажал тухай постнуудые бэшэжэ, дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, харилсажа, шэнэ онол аргануудые, элдэб ИКТ- сервисүүдые хэрэглэжэ һурахабди.

   Блог дээрэ орохын тула: 
1. Gmail-аккаунттай (Google дээрэхи почтотой) болохо; 
2. Намда бэшэг бэшэхэ (lzandynova@gmail.com); 
3. "Пользователь Blogger Ольга Зандынова пригласил вас к участию в блоге " Буряад хэлэнэй багшанарай блог".
Чтобы поддержать этот блог, зайдите на:
http://www.blogger.com/i.g?inviteID=1716051906646991895&blogID=5045859527176839773
Для подтверждения приглашения необходимо войти в аккаунт Google, затем можно опубликовать сообщение. Если у Вас еще нет аккаунта Google, мы поможем создать его всего за несколько минут.
Дополнительную информацию о службе Blogger и создании бесплатного блога можно получить на страницеhttp://www.blogger.com"
гэһэн бэшэг абаһанай  һүүлдэ блог  дээрэ орохо эрхэтэй боложо, бэшэхэ, хубилгаха, шэнэ хуудаһануудые нээхэ, өөрынгөө фотозурагуудые, ссылкэнүүдые, видео г.м. хэблэхэ аргатай болонот.
Блог дээрэ эдэбхитэйгээр хамтадаа ажаллаял, һураял гэжэ таанадаа уринаб!

Бэшэгүүдые хүлеэнэб, найданаб.
                                                                 
                                                                             Танай Лхамажап Баировна Зандынова, Эрхүүгэй можын багшанарай мэргэжэлээ
 дээшэлүүлгын институдай этнокультурна 
гэгээрэлэй Түбэй ахалагша методист,
Google-гэй сертифицированна багша