четверг, 28 февраля 2013 г.

Андреева Т.В. Шаманизм алужинских бурят

Андреева Татьяна Викторовна, учитель истории МОУ Алужинская СОШ Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Проект "Шаманские представления алужинских бурят"


четверг, 21 февраля 2013 г.

Бидогаева Л.Х Ц-Б.Бадмаев"Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга"


Бидогаева Лилия Хамакшиновна,учитель бурятского языка МБОУ Хатар-Хадайская СОШ Баяндаевского района Иркутской области

Буряад литература, 8 кл.
Хэшээлэй темэ: Цырен- Базар Бадмаевич Бадмаев « Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга».

Хэшээлэй зорилго:
1.hуралсалай:повестиин гол удхыень, ухибуудэй уншаhыень шалгаха
2.хугжоолгын:аман ба бэшэмэл хэлэлгэ, хараса, анхарал хугжоолгэ
3.хумуужуулгын:угсаата арадайнгаа заншалнуудтай,hургаалнуудтай гунзэгыгоор танилсуулха,тэрэнээ сахижа ябахыень хумуужуулхэ

Хэшээлэй хэрэгсэлнууд: Ц-Б.Бадмаевай портрет, медиапроектор, фотозурагууд.

Хэшээлэй ябаса:

1.Оролто угэ
- Амар сайн, ухибууд, hуугты,hара удэроо, темэеэ, эпиграф дэбтэрнууд соогоо бэшэгты.
«Арадай хэлэhэн угэнууд соо
Алтанай дуhалнууд бии юм»
Х.Намсараев 

Эпиграф уншагты:1) нюдоороо2)аман соогоо 3)ехээр
Ухибууд, юун гэжэ ойлгобот, юун тухай хэлэгдэнэб? Тон зуб.

среда, 20 февраля 2013 г.

Боронцоева Л.Е. Наадажа hуранабди


Боронцоева Лидия Еремеевна, учитель бурятского языка МБОУ Хохорская СОШ Боханского района Иркутской области
Урок бурятского языка в 4 классе с применением интерактивной доски "Учимся играя"

(Юумэнэй нэрэ гэжэ темээр дабталга).

4 класс.

Зорилгонууд: 1. Һурагшадые зүбөөр, уранаар, интонаци баримталан, түргэн темптэйгээр уншажа һургаха.
                 2. Хэлэ амыень хүгжөөхэ, баяжуулха.
                 3. түрэл хэлэндээ дурлуулха. Юумэнэй нэрэнүүдые мэдүүлэл соогоо хэрэглэжэ һургаха.
Хэрэгсэлнүүд: Зургууд, аяншлгын таблица, жороо үгэнүүд,
ребус, метаграмма, анаграмма, шарада..
Хэшээлэй ябса:
1.    Эмхидхэлэй үе.
- сайн байна, үхибүүд! Мүнөө манай хэшээлдэ хүндэтэ айлшад ерэнхэй. Теэд айлшадтаа С. Гармажаповагай «Түрэл хэлэн» гэжэ шүлэг уншаябди.
Түрэл хэлэе гамная,
 Түрэл хэлэеэ хүгжөөе,
Буряад һайхан хэлэеэ
Буряад зоноороо баяжуулая.
Бардам гоё хэлэеэ
Баглаа сэсэгтэл суглуулая.
Түрэл һайхан хэлэеэ
Булта шудалжа эрмэлзэе.

- Энэ хэшээлдэ бидэ таанар аяншлхбди. Манай аяншалгада поезддо бишэн һуугаад ерэбэ. Манаа вагон соо һугты – гэжэ уриба.
- Булта һайнаар һуугаа гүт?
Аяншалхадаа бидэ иимэ станцинуудта байхабди. (таблица харуулха).
- Хэн энэ станцинуудта һайнаар хүдэлхэб, бишэн тэдээндэ фруктнуудые үгэхэ. Хэд олон банаануудые суглуулхаб, тэдэмнай эрхим һурагша болохо. Зай, ябая!

пятница, 15 февраля 2013 г.

Найданова В.А. Хабар ерээ

Найданова Виктория Аюшеевна, учитель бурятского языка  МОУ Сужинская СОШ Иволгинского района Республики Бурятия
Урок бурятского языка с применением интерактивной доски  по теме: "Весна пришла!"

Санжаева Д.-Х.Д. Чингисхаанай һургаалнууд

Санжаева Дыжитханда Дондоковна, учитель бурятского языка и литературы МОУ Кижингинская СОШ им.Х.Намсараева Республики Бурятия
Урок бурятской литературы с применением проектной технологии по теме"Человек тысячелетия. Заветы Чингис-хана"

Задоров Э.А. Угайнгаа нюусануудые уудалая

Задоров Эдуард Аркадьевич, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Мольтинская СОШ» Осинского района Иркутской области
Презентация  метапредметного урока бурятской литературы по теме: "Раскроем тайны родословной" в 9 классе по роману Д.Эрдынеева "Большая родословная"

Балдандоржиева Б.Д. "Алтан удэтэ хун шубуун"

Балдандоржиевна Баира Дашинимаевна, учитель бурятского языка и литературы МОУ Агинская СОШ №1 Забайкальского края
Урок бурятской литературы на деятельностной основе по теме: "Золотоперая птица-Лебедь"

Содномов С.Ц. Проблемы реализации ФГОС в изучении бурятского языка

Намсараева В.Б.Войлочная юрта

Намсараева Валентина Баторовна, учитель бурятского языка МАДОУ "Кижингинский детский сад" Кижингинского район Республики Бурятия
Занятие по бурятскому языку в ДОУ по теме: "Войлочная юрта"
Занятиин темэ: Һэеы гэр
Хэрэгсэл: hэеы гэр(макет), проектор, аппликаци хэхэ материал
Группа: ахалагша
Зорилго: буряад арадайнгаа үндэhэн байра – hэеы гэрэй газаахи, досоохи байдалтай танилсуулха; ёhо заншалнуудаа нангинаар сахижа ябаха гэhэн мэдэрэл түрүүлхэ; үхибүүдээр суг хамта ажаллаха.